Welcome to

S.K. Powerable co., ltd.

บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด เราคือผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรงมากกว่า 30 ปี ด้านการออกแบบ ผลิต และติดตั้งเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ รวมไปถึง ตู้ดูดไอสารเคมี และระบบบำบัดไอสารเคมี โดยมีแนวความคิดว่า การออกแบบห้องปฏิบัติการที่ดี จะต้องช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในชีวิตประจำวัน สามารถตอบสนองความต้องการของนักวิทยาศาสตร์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เน้นการให้บริการหลังการขาย เพื่อการยอมรับในระดับสากล ภายใต้เครื่องหมายการค้า "GRAMMY" และ "EASY LAB"

more


Products

Reference Project

ด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการที่ บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด ทุ่มเทมาตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ส่งผลให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทประสบความสำเร็จในการให้บริการออกแบบ ผลิตและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์รวมถึงระบบต่างๆ ให้แก่โครงการของ บริษัท องค์กร ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ และเอกชนจนนำมาซึ่งชื่อเสียงและความไว้วางใจอย่างสูงจากลูกค้าในทุกภาคส่วน