17 กันยายน 2562

เข้าร่วมงานฟังเสวนา แนวทางการระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี

วันที่ 17 กันยายน 2562 บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด ได้เข้าร่วมงานเสวนา "แนวทางการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี" ซึ่งดำเนินการโดย ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำองค์ความรู้ที่ได้ปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน พร้อมความปลอดภัย ที่ได้มาตรฐาน

อ่านเพิ่มเติม

03/18/2020

บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด มาตรการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

จากที่บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด ได้ประกาศมาตรการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ปัจจุบันพบว่าสถานการณ์การระบาดยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงเพิ่มมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด โดยการดำเนินการจัดตั้งจุดคัดกรองพนักงานและบุคคลภายนอกก่อนเข้าบริษัทฯ ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจตราการสวมหน้ากากอนามัย รวมถึงมาตรการด้านความสะอาดภายในบริษัท เพิ่มจุดบริการแอลกอฮอล์เจล พร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว