28 มิถุนายน 2562

บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด ได้ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO45001:2018

ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด ได้รับการตรวจเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน ISO45001:2018 (ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย) โดย บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด ผลการตรวจประเมินการดำเนินการของบริษัทฯ ผ่านและสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO45001:2018