ต่อสังคม

เป็นองค์กรที่ดีของสังคม ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน

ต่อลูกค้า

สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยผ่านการนำเสนอของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล

ต่อคู่ค้า

ดำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจ และร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ

ต่อพนักงาน

สนับสนุนการพัฒนาความสามารถ พัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น