วิสัยทัศน์ (vision)

มุ่งมั่นพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล


พันธกิจ (Mission)

ดำเนินธุรกิจด้านเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการอย่างครบวงจรในฐานะผู้นำระดับประเทศ

ต่อสังคมชุมชน

เป็นองค์กรที่ดีของสังคม ดำเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน

ต่อลูกค้า

สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล ด้วยราคาที่เป็นธรรม

ต่อคู่ค้า

ดำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจ และร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจในระยะยาว

ต่อพนักงาน

สนับสนุนการพัฒนาความสามารถ พัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานดียิ่งขึ้น