Our Production

เครื่องมือที่ทันสมัยในขั้นตอนการผลิตของเรา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีการผลิตโดยเครื่องเลื่อยแผง, เครื่องเจาะ แบบอัตโนมัติที่มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังมีเครื่องผลิตอื่นๆ อีกด้วย ทั้งนี้ พวกเราคำนึงถึงการใช้เครื่องมือเพื่อให้สามารถผลิตตามที่กำหนด และไม่เคยปล่อยให้เสียคุณภาพในการผลิตแต่อย่างใด