ห้องปฏิบัติการที่ดี


ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการที่ดี

1) มีความปลอดภัย 

  - ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน

  - ปลอดภัยต่อห้องปฏิบัติการและอาคารสถานที่

  - ปลอดภัยต่อผู้ที่อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน

2) ประหยัดพลังงาน

 - ลดการใช้พลังงาน

 - ลดการเสียค่าใช้จ่ายด้านพลังงงาน

3) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


องค์ประกอบของห้องปฏิบัติการที่ดี

1) ลักษณะทางกายภาพ 

- การวางผังห้องปฏิบัติการ เช่น การแบ่งห้อง การจัดวางเครื่องมือ และการจัดวางเฟอร์นิเจอร์

- Utilities ได้แก่ ระบบสาธารณูปโภค น้ำดี น้ำเสีย ระบบแก๊ส ระบบไฟฟ้า ระบบการสื่อสารต่างๆ

2) เครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย

- อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ติดตั้งประจำอาคาร เช่น ระบบเตือนภัย ระบบควบคุมสัญญาฉุกเฉิน ตัวตรวจจับควัน ตัวตรวจจับความร้อน เป็นต้น

- อุปกรณ์ติดตั้งภายในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ระบบการถ่ายเทอากาศ การระบายอากาศ การปรับอากาศ อ่างล้างตาฉุกเฉิน ฝักบัวฉุกเฉิน เป็นต้น

- อุปกรณ์บรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ ถังดับเพลิง ตัวดูดซับสารเคมีชนิดต่างๆ  ชุดปฐมพยาบาล

- อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ได้แก่ แว่นตานิรภัย หน้ากากนิรภัย ที่เหมาะสมกับสารเคมีที่ใช้ เป็นต้น


     เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการบุคลากรห้องปฏิบัติการจะต้องทราบและเข้าใจลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ  ทราบตําแหน่งและวิธีการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ ภายใน ห้องปฏิบัติการและอาคาร เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกนภัยส่วนบุคคล (PPE) ให้เหมาะสมกบการใช้งาน  อุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆ ในห้องปฏิบัติการจะต้องได้รับตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ