Reference Project

จากประสบการณ์กว่า 30 ปี คงยืนยันได้ว่าเรามีความชำนาญในการออกแบบและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการ พิสูจน์ได้จากหน่วย งานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ
ที่มีมากกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ