26 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศบริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 (ไวรัสโคโรน่า)

ประกาศบริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 (ไวรัสโคโรน่า) ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563